Statut KKMKM

ROZDZIAŁ I
Porozumienie ogólne

§1
1. „Kołobrzeski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej” w skrócie „KKMKM”, zwane dalej Klubem, jest organizacją nieposiadającą osobowości prawnej.
2. Klub uzyska status stowarzyszenia tzw. zwykłego po odpowiedniej decyzji zarządu, na którą będzie miała wpływ liczba członków oraz ogólne zainteresowanie klubem.
§2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
1. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
§4
1. Klub nie pobiera składek członkowskich i nie prowadzi działalności gospodarczej

ROZDZIAŁ II
Cele działalności Klubu

§5

1. Celem działalności Klubu jest:
a. skupienie zainteresowanych działalnością Klubu z terenu całej Polski, a w szczególności regionu kołobrzeskiego
b. funkcjonowanie jako forum nawiązywania kontaktów, wymiany informacji i materiałów, inicjowania oraz współpracy przy realizacji obranych celów,
c. gromadzenie, organizowanie oraz upowszechnianie materiałów związanych z komunikacją miejską w regionie kołobrzeskim,
d. współpraca z innymi organizacjami związanymi z komunikacją miejską,
e. współpraca z KM Kołobrzeg.
2. Głównym środkiem do prowadzenia wyżej wymienionych celów jest strona internetowa www.kkmkm.prv.pl oraz forum.

ROZDZIAŁ III
Członkowie

§6

1. Członkiem Klubu może zostać każdy obywatel Polski po ukończeniu 14 roku życia.

§7

1. Członkowie Klubu zobowiązani są do:
a. realizowania i propagowania celów działalności Klubu,
b. dbania o dobre imię Klubu oraz do godnego reprezentowania go w środkach masowego przekazu i kontaktach z innymi osobami i organizacjami
c. o wszystkich swoich działaniach związanych z działalnością Klubu informować zarząd,
d. stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, uchwał władz Klubu i innych postanowień szczegółowych jeżeli zostaną uchwalone, e. brać czynny udział w życiu i działalności Klubu,
§8
1. Przynależność do Klubu rozpoczyna się w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o członkostwo w klubie.
2. Przynależność do Klubu ustaje w momencie dobrowolnego wystąpienia członka lub decyzji zarządu

ROZDZIAŁ IV
Zarząd Klubu

§9

1. Zarząd Klubu składa się z prezesa zarządu oraz członków zarządu.
2. Pierwszym zarządem Klubu zostają jego założyciele.
3. Sposób wybierania zarządu zostanie określony w późniejszym okresie działalności Klubu.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§10

1. Powyższy statut nie posiada jeszcze swojej ostatecznej formy i będzie sukcesywnie rozszerzany w miarę rozwoju Klubu.
2. Wszystkie kwestie nieuregulowane w statucie są regulowane na bieżąco przez zarząd Klubu.