HISTORIA

polska anglia niemcy

Szkołę powołał Minister Żeglugi zarządzeniem nr 25, dnia 1 marca 1967 roku pod nazwą Technikum Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu.

Szkoła kształciła uczniów w specjalności:

  • morskie rybołówstwo kutrowe .

W sierpniu 1972 roku zarządzeniem Ministra Żeglugi wprowadzono nowe kierunki kształcenia:

  • Nawigacyjny o specjalności: połowy morskie,
  • Mechaniczny o specjalności: siłownie i okrętowe mechanizmy pomocnicze.

W roku 1973 oddano do użytku internat a w czerwcu 1974 budynek szkolny oraz warsztaty. Szkoła otrzymuje sztandar.

W 1975 roku utworzono Policealne Studium Zawodowe:

  • Specjalność: Radiokomunikacja Morska.

   W 1976 połączono w jeden zbiorczy zakład szkolny Technikum Rybołówstwa Morskiego , Policealne Studium Zawodowe i Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową PPiUR „BARKA” pod wspólną nazwą Zespół Szkół Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu.

   Do roku 1976 praktyki morskie uczniowie odbywali na statkach szkolnych Wyższych Szkół Morskich w Gdyni i Szczecinie oraz na statkach łowczych przedsiębiorstw kutrowych i dalekomorskich.

   W 1976 roku szkoła weszła w posiadanie własnego statku szkolno-przemysłowego mt „Admirał Arciszewski”, który musztrował jednorazowo 56 praktykantów.

Praktykę uczniowie odbywali na akwenach eksploatowanych przez polskie rybołówstwo dalekomorskie.

W latach 1977/78 i 1978/79 szkoła rozpoczęła edukację obcokrajowców.

Policealne studium Radiokomunikacji Morskiej ukończyło 36 Wietnamczyków.

   W 1977 szkoła została przyjęta w poczet szkól ONZ w ramach organizacji FAO. Szkolimy obywateli Nigerii oraz jesteśmy organizatorami szkoły w Angoli, gdzie została skierowana grupa naszych nauczycieli.

   Nasi absolwenci zasilają kadry rybołówstwa dalekomorskiego i kutrowego pełnią funkcje oficerów pokładowych i maszynowych , są szyprami floty kutrowej wybrzeża środkowego.

W roku 1992 zostaje utworzony nowy kierunek :

  • Technikum ochrony środowiska.

   Decyzją Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 sierpnia 1993 roku Zespół Szkół Rybołówstwa Morskiego przekształca się w Zespół Szkół Morskich.

W skład Zespołu Szkół Morskich wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

v     Technikum Morskie szkolące w kierunkach :

  • Technik mechanik o specjalności: siłownie i okrętowe mechanizmy pomocnicze,
  • Technik nawigator,
  • Technik ochrony środowiska o specjalności: uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.

v     Średnie Studium Zawodowe:

  • Szkolące w kierunku mechaniczno-morskim.

v     Punkt konsultacyjny Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.

v     Filia Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej w Szczecinie.

Organem prowadzącym i nadzorującym jest Minister Transportu i Gospodarki Morskiej

Lata dziewięćdziesiąte były latami unowocześniania bazy dydaktycznej szkoły. Zorganizowano nowoczesne pracownie:

·        Informatyki,

·        Skomputeryzowaną pracownię nauki języków obcych,

·        Symulator nawigacyjny,

·        Symulator Centrali Maszynowo Kontrolnej,

·        Laboratorium silników,

·        Symulator oczyszczalni dla potrzeb technikum ochrony środowiska,

·         Salę ratownictwa morskiego.

W ramach wychowania morskiego szkoła prowadzi zajęcia z żeglarstwa w oparciu o własny sprzęt żeglarski.

W szkole działają:

·        Szkolny Klub Żeglarski „BOREASZ”,

·        Radioklub,

·        Zespół Szantowy „BOREASZ”,

·        Koła zainteresowań.

   Od 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej państwa organem prowadzącym stał się Starosta Powiatu Kołobrzeskiego.

© 2002 Zespół informatyczny "Zespołu Szkół Morskich" w Kołobrzegu. Wszystkie prawa zastrzeżone.