WARUNKU REKRUTACJI

Warunki przyjęć do:

 ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGU

 • *TECHNIKUM MORSKIE, kierunek: technik mechanik okrętowy
 • *TECHNIKUM MORSKIE, kierunek: technik nawigator morski
 • TECHNIKUM MORSKIE, kierunek: technik spedytor  
 • TECHNIKUM MORSKIE, kierunek: technik spedytor (rozszerzony angielski)
 • TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA, kierunek: technik ochrony środowiska
 • ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, klasa wielozawodowa  z dominującym profilem mechanicznym

* klasy ze zwiększoną ilością godzin języka angielskiego i Teorii i Praktyki Żeglarstwa  

1. Kandydaci składają podania w terminie ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie,  na ustalonych przez szkołę drukach.

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

3. Rekrutacja do klas pierwszych  odbywa się na podstawie:

·      punktów uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego z wiedzy humanistycznej i wiedzy matematyczno-przyrodniczej

·      punktów uzyskanych z przeliczenia wybranych ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum (według tabeli)

MAKSYMALNIE DO ZDOBYCIA
200 PUNKTÓW:

100 PUNKTÓW:

100 PUNKTÓW:

 

80 PUNKTÓW

20 PUNKTÓW

ZA OCENY ZE ŚWIADECTWA

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Za przedmioty:

 • J. polski
 • Matematyka
 • Historia
 • Język obcy*

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA WYSZCZEGÓLNIONE NA ŚWIADECTWIE

Wg punktacji:

 • Celujący – 20 punktów
 • Bardzo dobry – 16 punktów
 • Dobry – 12 punktów
 • Dostateczny – 8 punktów

4 P-INFORMATYCZNE
4 P-MATEMATYCZNE
4 P -FIZYCZNE
4 P-JĘZYKOWE
4 P-SPORTOWE

* w przypadku nauki dwóch języków obcych przeliczamy ocenę wyższą

·      zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym  zawodzie (Technikum Ochrony Środowiska, Technikum Morskie – technik spedytor, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane)

·      świadectwa zdrowia wydanego zgodnie z wymogami dla załóg pływających (Technikum Morskie – technik mechanik i technik nawigator)

·      karty pływackiej (Technikum Morskie)

·      wyrażenie chęci odbywania praktycznej nauki zawodu lub odpisu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ( kandydaci – młodociani pracownicy) – Zasadnicza Szkoła Zawodowa – jeżeli kandydat planuje odbywać praktyczną naukę zawodu w miejscu innym niż warsztaty szkolne

4. Suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum (nie mniejsza niż 40 punktów w Technikach i nie mniejsza niż 25 punktów w Zasadniczej Szkole Zawodowej) zdecyduje o kolejności wpisania na listę kandydatów.

5. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ustala Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

6. W przypadku niepełnego naboru  Zespół Szkół Morskich ogłosi dodatkową rekrutację.

7. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę (§ 8, ust. 7 Rozporządzenia MEN  z 27.08.2001r.).

8. Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna:

·      ustala listę kandydatów przyjętych  na poszczególne kierunki kształcenia,

·      listę kandydatów, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc,

·      listę kandydatów, którzy nie zostali przyjęci z powodu nieosiągnięcia wymagań rekrutacyjnych.

9. O przyjęciu do szkoły zasadniczej decydują oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego.

10. Absolwenci gimnazjów ubiegający się status młodocianego pracownika, są przyjmowani do szkół zasadniczych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego.

11. Pierwszeństwo w przyjęciu do ZSM w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają (§ 13 Rozporządzenia MEN z 27.08.2001r.)

            - kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych  zdolnościach, którym ustalony indywidualny program lub tok nauki,

            - sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

            - kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

12. Odwołanie od wyników postępowania kwalifikacyjnego można składać do Dyrektora Zespołu Szkół Morskich w ciągu 3 dni od daty ich ogłoszenia.

© 2002 Zespół informatyczny "Zespołu Szkół Morskich" w Kołobrzegu. Wszystkie prawa zastrzeżone.